PRIVACYBELEID STIMULIE & AVG WETGEVING

Stichting Musicals in Helmond, hierna te noemen “Stimulie” heeft haar privacy beleid aangepast aan de wetgeving volgens AVG, mei 2018. Hier volgt een uiteenzetting van dit beleid.

Website met Certificaat

De website van Stimulie is voorzien van een zogenaamd SSL veiligheidscertificaat. Door dit certificaat wordt het verkeer tussen de website en u browser gecodeerd en daardoor beveiligd tegen tussenkomst van anderen. De website draait onder het veilige https:// protocol. U treft dan ook het bekende groene slotje aan, links naast het internetadres van de website.

Opgeslagen gegevens

Stimulie verzamelt alleen de gegevens die nodig zijn om berichten via het contactfromulier te beantwoorden.

Stimulie maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming met gebruik van persoonsgegevens. Denk hierbij aan profilering door persoonsgegevens.

Verstrekking gegevens aan derden

Stimulie stelt geen gegevens beschikbaar aan derden.

Bewaartermijn opgeslagen gegevens

Berichten via het contactformulier zijn binnengekomen, of per mail, worden maximaal 1 jaar bewaard.

Beveiliging persoonsgegevens

Hoewel het onmogelijk is om 100% veiligheid te garanderen doet Stimulie uiterste inspanningen om privacy gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Technisch is er alles aan gedaan om gegevens veilig op te slaan. Denk hierbij aan firewalls, virusscanners, sterke wachtwoorden, permanente uitvoering van de laatste updates voor software, operating system en virusscan etc.

In de website van Stimulie worden enkel contactformulieren opgeslagen.

De gegevens op de website zijn alleen beschikbaar voor administrators die de site beheren. Dit is afgeschermd met veilige en sterke wachtwoorden.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Stimulie is geen overheidsinstantie of publieke organisatie. Bovendien is de kernactiviteit niet het verzamelen van persoonsgegevens. Derhalve is er geen FG aangesteld.

Verwerkingsregister

Er is geen register omdat er maar 1 soort gegevens wordt opgeslagen, die van de contactformulieren.

Inzage gegevens

Iedere betrokkene van Stimulie kan een verzoek richten om inzage te krijgen van alle over hem/haar opgeslagen gegevens. Deze gegevens zullen dan zonder meer en volledig worden kenbaar gemaakt aan de aanvrager. Betrokken heeft ook het recht om gegevens te laten wijzigen of laten verwijderen. Uiteraard kan dit alleen indien Stimulie hierdoor haar wettelijke verplichtingen nog kan blijven voldoen.

Klachten

Indien u klachten heeft in relatie tot de opslag van persoonsgegevens door Stimulie, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Stimulie zal er alles aan doen om problemen op te lossen. U heeft uiteraard altijd het recht om een klacht aan te brengen bij de privacy toezichthouder. Stimulie zal u hierbij willen helpen als u hier prijs op stelt.

Contactgegevens

Stichting Musicalsin Helmond (Stimulie), ………………..

Contactpersoon, verantwoordelijke privacy : Marcel Strijbosch (voorzitter)

Deurne, 15 december 2022